University of International Business and Economic Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

University of Internation Business and Economics ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1954 เป็นที่นิยมของนักธุรกิจที่ต้องการเรียนภาษาจีนและเรียนเรื่องธุรกิจจีน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ภายใต้การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการจีน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของ "โครงการ 211" ของรัฐบาล UIBE ได้ร่วมกับ China Institute of Finance ในปี ค.ศ. 2000 และพัฒนาหลักสูตร ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมได้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจ และการศึกษาในจีน


มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 30 สาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท เช่น สาขาการศึกษาระหว่างประเทศ , สาขาการค้าและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ , สาขาการเงิน , สาขาการบริหารและการจัดการระหว่างประเทศ , สาขาภาษาต่างประเทศ , สาขานิติศาสตร์ เป็นต้น


เมื่อ ค.ศ. 1990 เริ่มรับนักศึกษาต่างชาติ โดยแผนกนักศึกษาต่างชาติรับผิดชอบในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรภาษาจีน ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน-กลาง-สูง และภาษาจีนธุรกิจ มีนักเรียนต่างชาติประมาณ 1,200 คน

สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในวงแหวนรอบที่ 3 ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปักกิ่ง


มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเสริมช่วงบ่ายให้กับนักศึกษา เช่น การฝึกการออกเสียง , การวาดภาพ , การเขียนพู่กัน , การจัดแข่งกีฬาภายใน เป็นต้น


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ตำราเรียนของทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เป็นแบบเรียนมาตรฐาน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องอาหาร เป็นต้น นอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารจำนวนมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี


 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน) | China Business Studies Program
  - ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 - 60 ปี
  - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  - ผู้สมัครต้องมีพื้นฐานภาษาจีนระดับกลาง

 3. หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน (บรรยายจีน)
  - เน้นการฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพิ่มระดับความรู้อย่างรวดเร็ว
  - เรียนสัปดาห์ละ 30 คาบ
  - จำนวนผู้เรียน ประมาณ 10 คน/ห้อง
  - ผลการเรียนในหลักสูตรนี้เท่ากับการเรียน 2 เทอมในหลักสูตรภาษาปกติ

 4. ปริญญาตรีสาขาจีนธุรกิจ (บรรยายจีน) | Bachelor Degree Program in Business Chinese
  - ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 - 30 ปี
  - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
  - ผู้สมัครต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3

 5. หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี | Pre-course prior to Bachelor Degree's programs
  - เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่จะเรียนต่อปริญญาตรีที่นี่ การเรียนการสอนเป็นลักษณะภาษาจีนเร่งรัด โดยเรียนภาษาสัปดาห์ละ 26 คาบ/สัปดาห์ เสริมพื้นฐานด้านวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาต่างๆ ที่จำเป็นในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 6. ปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ)
    หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ International Undergraduate Program
    Download Undergraduate Program brochure

 7. ปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ)
  หลักสูตร International Business
  หลักสูตร International Graduate Program in MBA
  หลักสูตร International Graduate Program in Applied Economics
  หลักสูตร International Development
  Download Master Brochure


ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน
และ
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
9,900 หยวน / เทอม
19,000 หยวน / ปี
660 หยวน
หลักสูตรเร่งรัดภาษาจีน 19,800 หยวน / เทอม
หลักสูตรเตรียมความพร้อม
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
11,600 หยวน / เทอม
ปริญญาตรีสาขาจีนธุรกิจ 23,200 หยวน / ปี
ปริญญาตรี (บรรยายจีน) 24,800 หยวน / ปี
ปริญญาตรี (บรรยายอังกฤษ)
ปีแรก 52,000 หยวน
ปีที่ 2 59,000 หยวน
ปีที่ 3 49,000 หยวน
ปีที่ 4 39,000 หยวน
ค่าหนังสือประมาณ 1000 หยวน / ปี
ปริญญาโท (บรรยายอังกฤษ)
หลักสูตร International Business
หลักสูตร International Graduate Program in MBA
หลักสูตร International Graduate Program in Applied Economics
2,680 หยวน / หน่วยกิจ
เรียนทั้งสิ้นประมาณ 37 หน่วยกิจ
(ประมาณ 99,160 หยวน / หลักสูตร)
ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี
ฟรี

ค่าที่พัก


อาคาร ราคา สิ่งอำนวยความภายในห้องพัก
Hui Bing Building 60 หยวน / วัน /คน
(ห้องคู่)
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องน้ำส่วนตัว
80 หยวน / วัน /คน
(ห้องชุดคู่)
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องนั่งเล่น
Hui De Building 130 - 140 หยวน / วัน
(ห้องชุดคู่)
โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ+เก้าอี้อ่านหนังสือ ห้องน้ำส่วนตัว
ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน้ำ ระเบียงส่วนตัว ห้องครัว
(ราคาที่พักไม่รวมค่าแก็ส)


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารที่พัก เช่น ห้องครัวรวม ตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักผ้า เป็นต้น

 • มหาวิทยาลัยอยู่ห่างจากสนามบิน ประมาณ 50 นาที เมื่อโดยสารทางรถยนต์
 • อยู่ใกล้สนามกีฬา สถานทูต โรงพยาบาล แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม 5 ดาว
  ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

  WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
  37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
  ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055  The department of international students

  หลักสูตร คุณสมบัติ
  หลักสูตรภาษา - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  - อายุ 18 - 45 ปี สุขภาพแข็งแรง

  ปริญญาตรี
  สาขาจีนธุรกิจ
  - มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 3

  - ผู้สมัครอายุระหว่าง 18 - 30 ปี

  - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย

  ปริญญาตรี

  - มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 6

  - เข้ารับการสอบคัดเลือก

  - จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย