University of International Business and Economic Banner

หลักสูตรปริญญาโท บรรยายภาษาอังกฤษ (1-2 ปี)
International Graduate program in International Development (IGPID)

ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัย UIBE มีชื่อย่อภาษาจีนว่า "จิงเม่า" เป็นสถาบันการศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งแรกของจีน และจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง โดยมีประวัติย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการค้าที่ตงซีจิวเทียว ย่านไชน่าทาวน์ กรุงปักกิ่ง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้า และสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่เชียนมาชาง ย่านกูเหลา ต้าเจียเก่าในปี พ.ศ. 2495 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันการศึกษาให้สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2496 โดยคณะการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วยสมาชิก 10 ท่านจากสถาบันกลางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์และสมาชิก 7 คณะจากสถาบันเศรษฐศาสตร์และการเงินเซี่ยงไฮ้ถูกย้ายไปที่สถาบันการศึกษาดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันการศึกษาดังกล่าวไปเป็น สถาบันการศึกษาด้านการค้ากับต่างประเทศของปักกิ่ง
ในปี พ.ศ. 2497 มีการไปรวมกับแผนกการศึกษาและการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเหยินเหมิน เพื่อตั้งเป็น สถาบันการค้าระหว่างประเทศของปักกิ่ง (BIFT)

ในปี พ.ศ. 2503 มีการย้ายสถานที่ตั้งของ BIFT ไปที่เชอตาวโกวแถบชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงปักกิ่ง เป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2513 BIFT ก็ถูกปิด และได้เปิดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งมีสตูดิโอภาพยนตร์ปักกิ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วภายในบริเวณสถาบัน ในปี พ.ศ. 2527 BIFT ได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการปรับโครงสร้างครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2543 โดยสถาบันการเงินและการธนาคารของจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ UIBE

นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้ง UIBE เป็นต้นมา UIBE จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีมานานนี้ทำให้ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของ UIBE มีเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว ตลอดระยะเวลา 52 ปีของประวัติความเป็นมานี้ UIBE มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้จีนได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก และใช้ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้นักศึกษาได้รับข้อได้เปรียบ ซึ่งมหาวิทยาลัยน้อยแห่งจะมีให้ได้

หลักสูตรด้าน International Development ของมหาวิทยาลัยจิงเม่า เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ เช่น ระบบเศรษฐกิจ ขั้นตอนการวิจัย และการจัดการ เป็นต้น

UIBE รับหน้าที่ในการสอนและวิจัยโครงการต่างๆ ให้กับโครงสร้างสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ :
- สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างประเทศ
The department of international students - สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
- สถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สถาบันการศึกษาด้านกฎหมาย
- สถาบันการพัฒนาจีน-เยอรมัน
- สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
- สถาบันมนุษยศาสตร์และการบริหารชุมชน
- สถาบันการจัดการข้อมูล ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเรียนกับ UIBE

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน 2,680 หยวน / หน่วยกิจ
(รวมหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 37 หน่วยกิจ หรือ ประมาณ 100,000 หยวน)
2. ค่าที่พักประมาณ 45 - 60 หยวน / วัน / คน
3. ค่าหนังสือประมาณ 500 หยวน / ปี

หลักฐานการสมัคร 1. ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 8 ใบ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

4. ผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป สำหรับ paper based หรือ 213 คะแนน สำหรับ computer based หรือ 5.5 IELTS

5. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ WLC) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน

6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ

ระยะเวลาเรียน ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1. เดือนกันยายน - ธันวาคม (เรียนประมาณ 14 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2. เดือนมกราคม - พฤษภาคม (เรียนประมาณ 18 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 3. เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม (เรียนประมาณ 8 สัปดาห์)
วันเปิดเรียน
เทอม 2008
ภาคฤดูใบไม้ร่วง วันที่ 1 กันยายน - 19 ธันวาคม 2008
ภาคฤดูใบไม้ผลิ วันที่ 12 มกราคม - 15 พฤษภาคม 2009
ภาคฤดูร้อน วันที่ 25 พฤษภาคม - 17 กรกฏาคม 2009
เทอม 2009
ภาคฤดูใบไม้ร่วง วันที่ 31 สิงหาคม - 19 ธันวาคม 2009
ภาคฤดูใบไม้ผลิ วันที่ 11 มกราคม - 14 พฤษภาคม 2010
ภาคฤดูร้อน วันที่ 24 พฤษภาคม - 16 กรกฏาคม 2010
วันปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤษภาคม สำหรับภาคกันยายน ของทุกปี
วันที่ 15 ตุลาคม สำหรับภาคกุมภาพันธ์ ของทุกปี
หากผู้สนใจต้องการสมัครแบบด่วน (หลังวันปิดรับสมัคร) ติดต่อ K.ชาญ โทร. 081-7035288

การเรียนการสอน
นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ 37 หน่วยกิจ จากวิชาบังคับ 12 หน่วยกิจ วิชาเฉพาะสาขา 5 หน่วยกิจ วิชาเลือก 20 หน่วยกิจ และ ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรนี้ หรือ นักศึกษาอาจเลือกทำวิทยานิพนธ์โดย คิดเทียบเท่า 6 หน่วยกิจในวิชาเลือก ซึ่งจะมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทำ Course work ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 จะได้รับการพิจารณาจบการศึกษาในหลักสูตร International Business

รายละเอียดวิชา
วิชาบังคับ 12 หน่วยกิจ
ID501 Economic Foundation of Development Studies (3 credits)
ID502 Development Economics (3 credits)
ID503 Quantitative Analysis in Social Sciences (3 credits)
ID504 Development Sociology (3 credits)

วิชาเฉพาะสาขา 5 หน่วยกิจ
ID510 International Trade and Development (3 credits) or
ID520 Intentional Aid and Economic Cooperation (3 credits) or
ID530 International Organizations and Development (3 credits)
Plus a two-credit course which relates to the field course.

วิชาเลือก 20 หน่วยกิจ
Elective courses (20 credits) or
Elective courses (14 credits) + Thesis (6 credits) or
Elective courses (16 credits) + Internship (4 credits)

วิชาเลือกเสรี (ไม่คิดค่าเรียนและไม่เก็บหน่วยกิจ)
CH590 Introductory Chinese Mandarin
CH591 Intermediate Chinese Mandarin
CH592 Advanced Chinese Mandarin


รายละเอียดตารางเรียน

Fall 2008

Spring 2009

Summer 2009

*ID501 (3 credits)
Economic Foundation of
Development Studies

**ID510 (3 credits)
International Trade and Development
ID522 (2 credits)
Corporate Social Responsibility in China

*ID502 (3 credits)
Development Economic

**ID520 (3 credits)
International Aid and Economic Cooperation
ID523 (2 credits)
Agriculture Policy and Development

*ID503 (3 credits)
Quantitative Analysis in Social Sciences

**ID530 (3 credits)
International Organizations and Development

ID536 (2 credits)
International Cooperation in Sustianable Development

*ID504 (3 credits)
Development Sociology

ID511 (2 credits)
Environment and Sustianable Development

AE515 (2 credits)
International Politics of China

AE543 (2 credits)
Urban Economics Theory,
Policy and Chinese Cases
ID521 (2 credits)
Economic Cooperation and Development
AE515 (2 credits)
International Politics of China
AE540 (2 credits)
Seminar Series on the Chinese Economy
ID533 (2 credits)
Development and Urbanization
AE523 (2 credits)
China's Financial Markets
AE548 (2 credits)
Deng Xiaoping Theory
IB506 (2 credits)
International Organizational Behavior
AE531 (2 credits)
Topics in Chinese Business Laws
AE549 (2 credits)
China's Economics & Business System
AE541 (2 credits)
Transportation and Logistics
AE542 (2 credits)
China's Agricultural Policy
AE532 (2 credits)
Topics on Chinese Logistics
AE545 (2 credits)
Environmental Economics

CH590-CH592 (3 levels)
Chinese Mandarin

CH590-CH592 (3 levels)
Chinese Mandarin

CH590-CH592 (3 levels)
Chinese Mandarin


หมายเหตุ * วิชาบังคับ ** วิชาเฉพาะสาขา และ วิชาภาษาจีนเรียน 4-6 ชั่วโมง/สัปดาห์


Master Brochure 2010-2011

ใบสมัคร Download ที่นี่


ขอแนะนำหลักสูตร

International Graduate program in Applied Economics
หลักสูตรปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ (IGPAE)

International Graduate Program in MBA
หลักสูตรปริญญาโท MBA

International Graduate program in International Business (IGPIB)ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055