การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) คือการวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง (คล้ายกับการสอบ TOEFL ในภาษาอังกฤษ) จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน ระดับต้น / กลาง และระดับสูงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนทั่วไป HSK

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด

การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ

ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2,500 คำ

ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

การสอบพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ

 • ระดับต้น
 • ระดับกลาง
 • ระดับสูง

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้ การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูด จะต้องสมัครสอบแยกกัน

ตารางเปรียบเทียบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระบบใหม่และระบบเก่า

HSK ระบบใหม่
สอบข้อเขียน
HSK ระบบใหม่

สอบพูด

HSK ระบบเก่า

ระดับ 6 ระดับสูง ระดับสูง
ระดับ 5 ระดับกลาง ระดับต้นกลาง
ระดับ 4 ระดับต้น ระดับพื้นฐาน
ระดับ 3 - -
ระดับ 2 - -
ระดับ 1 - -


ประโยชน์ของการสอบ HSK

 1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้ และยกเว้นการเรียน
 2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
 3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
 4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง


เนื้อหาการสอบHSKของแต่ละระดับ

ระดับที่ 1 มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 20 ข้อ ประมาณ 15 นาที
2. อ่านเข้าใจ 20 ข้อ 15 นาท
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 5 นาที
รวม 40 ข้อ ประมาณ 35 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 40 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 2 มีข้อสอบทั้งหมด 60 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ และ อ่านเข้าใจ

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 35 ข้อ ประมาณ 25 นาที
2. อ่านเข้าใจ 25 ข้อ 20 นาท
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 5 นาที
รวม 60 ข้อ ประมาณ 50 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 55 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 3 มีข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 40 ข้อ ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ 30 ข้อ 25 นาที
3. การเขียน 10 ข้อ 15 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
รวม 80 ข้อ ประมาณ 85 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 90 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 4 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 45 ข้อ ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ 40 ข้อ 35 นาที
3. การเขียน 15 ข้อ 25 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
รวม 100 ข้อ ประมาณ 100 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 105 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 5 มีข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 45 ข้อ ประมาณ 30 นาที
2. อ่านเข้าใจ 45 ข้อ 40 นาที
3. การเขียน 10 ข้อ 40 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
รวม 100 ข้อ ประมาณ 120 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 125 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


ระดับที่ 6 มีข้อสอบทั้งหมด 101 ข้อ แบ่งออกเป็น ฟังเข้าใจ อ่านเข้าใจ และการเขียน

เนื้อหาข้อสอบ จำนวนข้อสอบ เวลาสอบ (นาที)
1. ฟังเข้าใจ 50 ข้อ ประมาณ 35 นาที
2. อ่านเข้าใจ 50 ข้อ 45 นาที
3. การเขียน 1 ข้อ 45 นาที
เขียนคำตอบลงกระดาษคำตอบ 10 นาที
รวม 101 ข้อ ประมาณ 135 นาที
รวมเวลากรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบอีก 5 นาที เป็น 140 นาที


หมายเหตุ คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน ระยะเวลาของผลสอบคือ 2 ปี นับจากวันที่สอบ


วันเวลาและสถานที่สอบ

* รอบที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น.

* รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553 เวลา 9.00 น.

ประจำปี พ.ศ.2553 ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

เอกสารที่ต้องใช้เวลาสมัคร

 1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 ใบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน

ค่าสมัครสอบ

สอบข้อเขียน

 • ระดับ 1 500 บาท
 • ระดับ 2 600 บาท
 • ระดับ 3 700 บาท
 • ระดับ 4 800 บาท
 • ระดับ 5 1,000 บาท
 • ระดับ 6 1,200 บาท

สอบพูด

 • ระดับต้น 400 บาท
 • ระดับกลาง 500 บาท
 • ระดับสูง 600 บาท


การสมัครสอบ

ติดต่อสมัครโดยตรงที่ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ

ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

เลขที่ 101 ซอยสาธร 13 ถนน สาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ติดต่อสมัครที่ คุณวิภาวัลย์ ชื่นทรวง, คุณปุณญดา งามเลิศวรกุล

โทรศัพท์ 0-2211-6699 โทรสาร 0-2675-6174

ที่มา: เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง วิทยาเขตกรุงเทพฯ http://www.blcubangkok.comสถานที่ ศูนย์สอบ HSK ในประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สำนักงานกรุงเทพ โทร. 0-2211-6699

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 6 อาคาร TE06 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทร. 0-4320-4142

สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สุพรรณบุรี โทร. 035-550738

วิทยาลัยโยนก ถ.เด่นชัย-ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 0-54 26-5170 ต่อ 144


มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.confucius.chula.ac.th หรือชำระเงินได้ที่สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อ.นุกูล ธรรมจง โทร.083-7022029 และ อ.ปนัดดา เลาหะโชติ โทร.083-9996278 รายละเอียด


ข้อมูลเพิ่มเติม เว็บไซด์ของ HSK ประเทศจีน: http://www.hsk.org.cn
WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055