Huaqiao University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเซี่ยเหมิน (Xiamen)


ประวัติโดยย่อ

Huaqiao University (HU) ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 9 สาขา ปริญญาโท 64 สาขา ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 6 สาขา และปริญญาตรี 55 สาขา รวมทั้งยังมีอีก 11 สาขาวิชาที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษในระดับกระทรวงและมณฑล ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้อยู่ในคณะต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาธุรกิจ นิติศาสตร์ เป็นต้น มีนักศึกษากว่า 24,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 3,000 คนจาก 30 ประเทศทั่วโลก เช่น ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว คือ เมื่อประมาณสองสามปีที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้กับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ของประเทศไทยมีมิตรไมตรี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ปัจจุบันมหาวิยาลัยหัวเฉียวได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ทางราชการไทยในหน่วยงานสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกว่ากระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ รัฐสภา กลาโหม ฯลฯ หลายสิบทุน เพื่อไปศึกษาพร้อมพักอาศัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และที่สำคัญยิ่งคือ เมื่อปีกลายที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เพื่อทรงเป็นประธานเปิดอาคารหอสมุดของมหาวิทยาลัย ที่พระองค์ทรงพระราชทานนามว่า " สิรินธร " อีกด้วย

มีศูนย์สอบ HSK อยู่ภายในมหาวิทยาลัย มีคณาจารย์และบุคลากรกว่า 1,700 คน และมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 460 คน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษาอย่างครบถ้วน เช่น ศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศ ศูนย์กลางโสดทัศนูปกรณ์ ศูนย์กลางอินเตอร์เน็ต ห้องสมุดอิเล็คโทรนิคส์ ซึ่งภายในห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นจำนวนกว่าหนึ่งล้านประเภท และมีมากกว่าสองล้านเล่ม

นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมาจนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 75,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชาวต่างชาติกว่า 36,000 คนจาก 40 ประเทศทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้ มีบุคคลสำคัญและมีบุคคลที่มีชื่อเสียงของแต่ละประเทศรวมอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อย

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยหัวเฉียว มีสำนักงานผู้แทนหัวเฉียวยูนิเวอร์ซิตี้ออฟไชน่าประจำประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อ และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งสถาบันขงจื้อขึ้น

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องอาหาร เป็นต้น นอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารจำนวนมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 7,500 หยวน / เทอม 500 หยวน
ปริญญาตรี 15,000 หยวน /ปี

ค่าที่พัก

ห้องชุดคู่ 5,600 หยวน / ปีการศึกษา หรือ 22 หยวน / วัน / คน
ภายในห้องพักมี ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องซักผ้า ห้องนั่งเล่น โทรทัศน์ แอร์ โต๊ะเขียนหนังสือ


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร

** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน

General Regulation of Admission Download (PDF)

Application Form Download (Word)

**ผู้สนใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยการเรียน 1 ปี จะใช้เงินประมาณ หนึ่งแสนกว่าบาท (ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว เช่น ค่าเรียน ค่าสมัคร ตั๋วเครื่องบินTG ที่พัก วีซ่า ค่าอาหาร หนังสือ)


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4 ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055