สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

Beijing Broadcasting Institute ( BBI ) ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1954 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของจีนด้านวิทยุ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา ประกอบด้วยทางด้านวรรณคดี วิศวกรรมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการศึกษาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับวิชาทางด้านวรรณคดี และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาที่โดดเด่น ตั้งอยู่ห่างจากเทียนอานเหมิน 14 กิโลเมตร การเดินทางสะดวก

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องอาหาร เป็นต้น

หอพักนักศึกษาและค่าใช้จ่าย >> ระหว่าง 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน USD 5.5 - 6 / วัน >> ระหว่าง 1 ตุลาคม - 30 เมษายน USD 5 - 5.5 / วัน


ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรภาษา นักศึกษาที่ภาควิชารับเอง ปริญญาตรี
ค่าเรียน 1 ปี USD 2,000 USD 2,200 USD 2,800
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา 0.5 - 2 ปี 0.5 - 2 ปี 4 ปี


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055