South China Normal University Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง (Guangzhou)


ประวัติโดยย่อ

South China Normal University ( SCNU ) มหาวิทยาลัยหัวหนานนี้ ตั้งอยู่ที่มณฑล กวางเจา ประเทศจีน กวางโจวเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของดินแดงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ Pearl ที่ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเมืองของจีนที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รายได้มวลรวมประชากรของกวางโจวในปี ค.ศ. 2003 อยู่ในระดับสูงสุด

ในความเป็นจริงแล้วกวางโจวเป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านธุรกิจ การเงิน การติดต่อสื่อสาร อีกทั้งกวางโจวยังได้รับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Chinese Export Commodities Fair หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนาม Guangzhou Fair งานนี้จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน และตุลาคม

มหาวิทยาลัยหัวหนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 1933 มีพื้นที่ 800,000 ตร.ม. ใกล้ใจกลางเมืองเขตเทียนเหอ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีประวัติและประสบการณ์การสอนภาษาต่างชาติอันยาวนาน และยังได้รับประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จากคณะกรรมการการศึกษาของประเทศจีน

ในแต่ละปีมีนักศึกษาต่างชาติจาก 50 ประเทศทั่วโลก ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย รัสเซีย อเมริกา อังกฤษ อินเดีย อาหรับ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยหัวหนานอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีน ถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่เปิดสอนหลากหลายสาขาภายใต้โครงการแห่งชาติ " 211 Project " คณะที่เปิดสอนมี 16 คณะ เช่น คณะภาษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะท่องเที่ยว ฯลฯ ระดับปริญญาตรี 59 สาขา ระดับปริญญาโท 72 สาขา ระดับปริญญาเอก 26 สาขา และรวมถึงการจัดให้มีการสอนภาษาจีน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งมีชื่อว่า “ CIC ” ทางวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติที่รับผิดชอบดูแลการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนต่างชาติ อาคารเรียนก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค. ศ. 2002 ในเนื้อที่ 8,000 ตารางเมตร อาคารเรียน 6 ชั้น มีห้องเรียนรวมทั้งหมด 13 ห้อง ปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยได้สร้างหอพักเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติเป็นอาคาร 13 ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย ห้องนอนเดี่ยวจำนวน 30 ห้อง ทุกห้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างพร้อมสรรพ

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
  ช่วงบ่ายเป็นวิชาเลือกอิสระไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น ติวสอบ HSK , ภาษากวางตุ้ง , มวยไทเก็ก
  วิชาเลือกอิสระที่คิดค่าเรียน เช่น ร้องเพลงจีน , การออกเสียงภาษาจีนกลางแมนดาริน , การสอนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สอง , จีนธุรกิจ , แบตมินตัน , เขียนพู่กันจีน , Martial Arts เป็นต้น

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น
  เป็นหลักสูตรที่เรียนร่วมกับนักเรียนหลักสูตรภาษาจีนระยะยาว สมัครเรียนได้ตั้งแต่ 1-3 เดือน และผู้สมัครควรมีพื้นฐานภาษาจีนมาบ้าง

 3. หลักสูตรภาษากวางตุ้ง
  สำหรับผู้สนใจเรียนภาษากวางตุ้งระดับพื้นฐาน บรรยายภาษาจีนกลาง

 4. หลักสูตรภาษาจีนปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ
  เมื่อจบการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน


การแบ่งระดับชั้นเรียน
Code Class Candidates
A Elementary Chinese (1) สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน
B Elementary Chinese (2) สำหรับผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว 4-6 เดือน หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 2
C Intermediate Chinese (1) สำหรับผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว 10-12 เดือน หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 3
D Intermediate Chinese (2) สำหรับผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว 16-18 เดือน หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 4
E Advanced Chinese (1) สำหรับผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว 2 ปี หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 5
F Advanced Chinese (2) สำหรับผู้เรียนภาษาจีนมาแล้ว 2 ปี หรือ มีผลสอบ HSK ระดับ 6
หลักสูตรปริญญาตรี
เรียนร่วมกับนักศึกษาจีน (บรรยายจีน)
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ หลักสูตรวรรณคดี
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
( รัสเซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ )
หลักสูตรเคมี
หลักสูตรเทคนิคศึกษาศาสตร์ หลักสูตรคำนวณ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรศึกษาศาสตร์
หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภูมิศาสตร์
หลักสูตรธุรกิจ หลักสูตรชีวศาสตร์
หลักสูตรกีฬา หลักสูตรประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรดนตรี
หลักสูตรศิลปศาสตร์ หลักสูตรสังคมศาสตร์
หลักสูตรกฎหมาย หลักสูตรการเมืองการปกครอง
หลักสูตรท่องเที่ยว
ตารางการเรียนการสอน
วันและเวลา วิชา หมายเหตุ
วิชาบังคับ
8:00 - 11:40

(ช่วงเช้า วันจันทร์ - ศุกร์)

Reading and Writing,
Speaking,Extensive Reading,
Comprehensions,
Intensive Reading,
Practical Writing,
Chinese Grammar,
Advanced- Chinese,
Chinese Culture etc.
หลักสูตรขึ้นอยู่กับระดับผู้เรียน
เรียนประมาณ 3 – 5 วิชา
วิชาเลือก
ภาคบ่าย
เรียนฟรี:
HSK Guidance,
Cantonese and Shadowboxing.
จ่ายค่าเรียน:
Chinese Song,
Mandarin Tone Training,
Teaching Chinese as a
foreign language,
Business Chinese,Badminton,
Chinese Character Writing,
Martial Arts etc.
Students are required to apply for the electives in the first half month and CIC reserves the right to decide which one to do and time and place accordingly.

สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ สนามกีฬา โรงอาหาร รอบๆ มหาวิทยาลัยมีร้านค้า ไปรษณีย์ ธนาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน 8,600 หยวน / เทอม
16,300 หยวน / ปี
420
หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น 3,000 หยวน / 1 เดือน
5,500 หยวน / 2 เดือน
7,300 หยวน / 3 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรภาษากวางตุ้ง 8,600 หยวน / เทอม
หลักสูตรปริญญาตรีภาษาจีน 16,600 หยวน / ปี


ค่าที่พัก
ห้องพักเดี่ยว: 50 หยวน / วัน ( อาคารใหม่ รวมค่าไฟไม่เกิน 200 unit )
(ไม่รวมค่าเปิดอินเตอร์เน็ต)

- ภายในห้องพักประกอบด้วย ห้องน้ำ , แอร์ , เครื่องทำน้ำอุ่น , โทรทัศน์ , โทรศัพท์ , เครื่องกรองน้ำดื่ม , โต๊ะเขียนหนังสือ , ตู้เสื้อผ้า , เตียง , ระเบียงห้องนอน
- ภายในอาคารที่พักประกอบด้วย ห้องครัวรวม , ห้องซักผ้ารวม

*การเดินทางสะดวกสบาย มีสถานีรถไฟใต้ดินใกล้มหาวิทยาลัย
หอพักและห้องเรียนทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองกวางโจว


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม

ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055