สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

Beijing University of Chemical Technology (BUCT) มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเคมีปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญของประเทศจีน ในสังกัดกับกระทรวงศึกษาธิการของจีน เป็นหนึ่งในโครงการ “211” เป็นมหาวิทยาลัยเอนกประสงค์ที่มีวิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และศิลปศาสตร์ ตลอดจนวิชาด้านกฎหมาย การบริหารและเศรษฐกิจ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแบ่งเป็นสามภาค ภาคตะวันออกตั้งอยู่ Beishan East Road การจราจรสะดวก ภาคตะวันตกของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสวนสาธารณะจื่อจู๋ของกรุงปักกิ่ง มีสิ่งแวดล้อมดี ภาคเหนือของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตชางผิงของกรุงปักกิ่ง อยู่ใกล้กับเขตท่องเที่ยวสิบสามสุสานกษัตริย์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีสถานบันต่างๆ 10 สถาบัน ได้แก่ สถาบันวิศวเคมี สถาบันวิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรม สถาบันวิศวกรรมเครื่องจักรไฟฟ้า สถาบันวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยี สถาบันวิทยาศาสตร์ สถาบันภาษาและนิติศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์ชีวิตและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีมืออาชีพ และสถาบันศึกษาต่อ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมี Post – doctorate mobile station 3 แห่ง อันได้แก่ วิศวเคมีและเคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรม และเคมี อีกทั้งยังมีวิชาปริญญาเอก 24 วิชา วิชาปริญญาโท 50 วิชาและวิชาปริญญาตรี 41 วิชา

มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญแก่การแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและบริษัทต่างประเทศกว่า 40 แห่ง นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่มีชื่อเสียงของโลกกว่า 10 แห่ง ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น บริษัท Du Pont ของสหรัฐอเมริกา , บริษัทเคมี DOW , บริษัท BASF ของเยอรมนี และบริษัท Bayer ของเยอรมนี เป็นต้น มีนักวิชาการและศาสตรจารย์ที่มีชื่อเสียงของต่างประเทศมาเยือนและสอนที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนดำเนินความร่วมมือทางด้านการศึกษา จักการประชุมวิชาการระหว่างประเทศหลายครั้ง ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีนักเรียนนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,000 คนได้เรียนภาษาจีน เรียนปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย ปี 2006 นี้ นักศึกษาต่างชาติเรียนปริญญากินสัดส่วน 40% ในจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ ชั้นละ 10 – 15 คน

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก การเรียนการเขียนตัวหนังสือพู่กัน การวาดภาพจีน ดนตรี ดูภาพยนต์ เป็นต้น

  หลักสูตรระยะยาว เน้นภาษาจีนพื้นฐาน มีวิชาทั่วไป วิชาฝึกทักษะในการฟัง วิชาฝึกทักษะในการพูด วิชาอ่านหนังสือพิมพ์ วิชาเรียงความ วิชาวัฒนธรรม เป็นต้น ยังมีวิชาเตรียมสอบ HSK ด้วย

  การสอน จัดหนังสือและเนื้อหาตามสภาพเป็นจริงของนักเรียน

  ทัศนศึกษา แต่ละเทอมจะจัดทัศนศึกษาสองครั้ง

 2. หลักสูตรปริญญาตรี วิศวเคมีและเทคโนโลยี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม High Polymer Material วิทยาศาสตร์วัสดุและวิศวกรรม วัสดุสมรรถนะไบโอ วิศวกรรมไบโอ เทศโนโลยีไบโอ วิศวกรรมผลิตยา เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศและคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องจักรและเทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย การออกแบบอุตสาหกรรม วิศวเครื่องอุปกรณ์และการควบคุม วิศวกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิค วิศวกรรมการสื่อสาร เศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ การบริหารด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม การตลาด การบัญชี การบริหารบัญชี การบริหารสารสนเทศและระบบสารสนเทศ นิติศาสตร์ การบริหาร การบริหารกิจการสาธารณะ

 3. หลักสูตรปริญญาโท วิชาเคมี เทคโนโลยีเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เคมีและฟิสิกส์ของอณู ฟิสิกส์และเคมีของวัสดุ วิชาวัสดุ วิศวกรรมแปลรูปวัสดุ วิทยาศาสตร์นาโนเมตรของวัสดุ ไบโอและวิทยาศาสตร์จำลองไบโอ วัสดุภาวะนิเวศ วัสดุสารสนเทศ กลศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องจักรอิเล็คทรอน การออกแบบและทฤษฎีของเครื่องจักร เครื่องจักรในกระบวนการอุตสาหกรรมเคมี ทฤษฎีและวิศวกรรมการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบและเครื่องอัตโนมัติ วิศวกรรมระบบ เทคนิคประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์การควบคุมบริหารและวิศกรรม การบริหารวิสาหกิจ เศรษฐกิจเทคโนโลยีและการควบคุม คณิตศาสตร์ประยุกต์ Star of Aggregation Physics อนินทรีย์เคมี วิเคราะห์เคมี อินทรีย์เคมี ฟิสิกส์เคมี เคมีประยุกต์ Catalysisอุตสาหกรรม วัสดุอณูและประกอบเคมี มินิปฎิกรณ์และจำกัดเคมีสังเคราะห์ อุตสาหกรรมเคมีไบโอ วิศวกรรมผลิตยา วิศวกรรมหมัก วิศวกรรมธัญญาหาร น้ำมันและโปรตีนพืช

 4. หลักสูตรปริญญาเอก วิศวเคมีและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเคมีไบโอ เคมีประยุกต์ Catalysis อุตสาหกรรม ฟิสิกส์และเคมีของวัสดุ วิชาวัสดุ วิศวกรรมแปลรูปวัสดุ เครื่องจักรในกระบวนอุสาหกรรมเคมี ทฤษฎีและวิศวกรรมการควบคุม การอออกแบบเครื่องจักรและทฤษฎีตลอดจนฟิสิกส์เคมี High Polymer Physics and Chemistry


มหาวิทยาลัยมีอาจารย์จำนวนมากมาย มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์กว่า 600 คน มีสมาชิกของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน และสภาวิศวกรรมทั้งหมด 8 คน

นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมี 20,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท 3,700 คน มีนักศึกษาปริญญาตรี 11,100 คน มีนักศึกษาอนุปริญญา 1,000 คน มีนักเรียนที่เรียนโดยไปรษณีย์หรือตอนกลางคืนเพื่อศึกษาต่อ 4,000 คน อีกทั้งยังมีนักเรียนต่างชาติกว่า 300 คน

สิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากความพร้อมในด้านการเรียนการสอนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเรียนภาษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องอาหาร เป็นต้น


ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร ค่าหนังสือ
หลักสูตรภาษาจีน 8,250 หยวน / เทอม
16,088 หยวน / ปี
500 หยวน ฟรี

Libraryค่าที่พัก
ห้องเดี่ยว: 84 , 100 หยวน / วัน
ห้องคู่: 42 , 50 หยวน / วัน / คน
** ภายในอาคารที่พักมีห้องครัวและเครื่องซักผ้าส่วนรวม


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055ซูเปอร์มาร์เก็ตในมหาวิทยาลัย

จุดจำหน่ายบัตรอาหาร

Beijing University of Chemical Technology

No. 15 Bei San Huan Dong Lu, Chaoyang District, Beijing, 100029, P.R. China