Beijing Union University Banner Beijing Union University

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

Beijing Union University ( BUU ) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1978 จากการรวมตัวของวิทยาลัยต่าง ๆ 11 แห่ง มีสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 70 หลักสูตร ในสาขามนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ ภาษาต่างประเทศ และการสอน

แผนกหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย จัดหาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังมีโครงการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน และสถาบันศึกษาของประเทศต่างๆ มากมาย ทั้งจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยมีทั้งอาจารย์ และนักเรียนต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยนเดินทางมาเข้าร่วมทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย รวมทั้งทำการสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากมาย

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ใช้ตำราเรียนของทางมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) เป็นแบบเรียนมาตรฐาน อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ที่มาจาก มหาวิทยาลัยครูปักกิ่ง (Beijing Normal University) และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนต่างชาติ

มีการจัดทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ภายในเมืองปักกิ่ง เช่น กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม ชมกายกรรม เป็นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 1. หลักสูตรภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติ การเรียนการสอนแบ่งเป็น 3 ระดับ
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  1. ระดับต้น คือเริ่มจากผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเลย จนถึงสามารถสนทนาเรื่องในชีวิตประจำวัน อย่างง่ายได้ ไปจนถึงเริ่มการสื่อสาร ที่ซับซ้อนมากขึ้น

  2. ระดับกลาง การสอนทักษะพื้นฐานรวม (ไวยากรณ์) การฟัง สนทนา การเขียนบทความ และ การอ่านหนังสือพิมพ์

  3. ระดับสูง เป็นการเรียนภาษาจีนระดับสูง เรียนการฟัง อ่านหนังสือพิมพ์ ไวยกรณ์จีน การพูด เขียนเรียงความ สังคมจีน

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 3. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 4-12 สัปดาห์
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น เปิดเรียนเดือนมีนาคม และ กันยายน ของทุกปี ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน และช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือก เช่น วัฒนธรรมจีน วาดภาพจีน ไทเก๊ก กังฟู เป็นต้น


สัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติ มีนักศึกษาประมาณ 600 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนั้นเป็นนักศึกษาจากทางยุโรปและอเมริกา

สิ่งอำนวยความสะดวก นอกจากความพร้อมในด้านการเรียนการสอนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีความพร้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิ ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา หอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ห้องเรียนภาษา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องอาหาร เป็นต้น

ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย (เงินหยวน RMB)

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน ค่าสมัคร
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว 8,000 หยวน / เทอม 400 หยวน

ค่าที่พัก
ห้องเดี่ยว 120 หยวน / วัน
ห้องคู่ 30 หยวน / วัน / คน (ห้องน้ำรวม ทีวี โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต แอร์)

ห้องคู่ 60 หยวน / วัน / คน (ห้องน้ำในตัว ทีวี โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต แอร์ )


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร

** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน

** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม
ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055