Ocean University of Qingdao Banner Ocean University of Qingdao Ocean University of Qingdao

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง (Qingdao)


ประวัติโดยย่อ

Ocean University of Qingdao ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1924 เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางชายฝั่งของเมืองชิงเต่า โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของ Project 211 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเด่นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการของจีนมีคณาจารย์ 1,000 คน และมีนักศึกษามากกว่า 13,000 คน ทางมหาวิทยาลัยยังได้จัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับนักศึกษาต่างชาติ

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการทางภาษา ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ห้องอาหาร เป็นต้น นอกมหาวิทยาลัยมีร้านอาหารจำนวนมาก ทั้งจีน ญี่ปุ่น เกาหลี


ค่าที่พัก

ห้องเดี่ยว: USD 6 / วัน / คน
ห้องคู่: USD 4 / วัน / คน


ค่าเล่าเรียน และ ระยะเวลาในการเรียนจบหลักสูตร

หลักสูตรภาษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกาศนียบัตร
ค่าเรียน 1 ปี USD 1,700 USD 2,200 USD 2,800 USD 3,700 USD 2,200
ระยะเวลาที่ใช้การศึกษา 1 - 2 ปี 4 ปี 2.5 - 3 ปี 2.5 - 3 ปี 1 - 2 ปี


ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคมผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055