Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Banner Tianjin University of Traditional Chinese Medicine Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองเทียนจิน (Tianjin)


ประวัติโดยย่อ

Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ( TCM ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1958 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ของจีนที่เปิดสอนด้านการแพทย์แผนโบราณ ทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาสำหรับฝึก บุคลากรด้านการแพทย์แผนโบราณ และการฝังเข็ม

นอกจากนั้น ยังเป็นมหาวิทยาลัยพื้นฐาน ที่ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนแพทย์แผนโบราณ โดยคณะกรรมการศึกษาของจีน ( State Education Commission ) มีอาจารย์ 2,300 กว่าท่าน

  1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
    1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

    ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

    การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

    ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ


สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอาหาร เป็นต้น


ค่าที่พัก
ห้องเดี่ยว: USD 5 - 7.5 / วัน / คน
ห้องคู่: USD 4 - 5.5 / วัน / คน
ห้องชุด: USD 13 - 20 / วัน / คน


หลักสูตร คุณสมบัติ
หลักสูตรภาษา - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

- อายุ 18-45 ปี สุขภาพแข็งแรง

ปริญญาตรี

- มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 6

- เข้ารับการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์

ปริญญาโท

- มีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม HSK ระดับ 8

- เข้ารับการสอบคัดเลือก และสัมภาษณ์
ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร
** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน
** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม

ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4 ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055

Expert guides the clinical teaching
Entertainment hall Reporting hall