สำรวจความพร้อม


แม้ว่าในปัจจุบัน ความนิยมในการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมูลเหตุจูงใจของนักศึกษาแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา คือการเตรียมตัวที่ดี ดังนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อ ควรจะใคร่ครวญอย่างรอบคอบ และสำรวจความพร้อมของตนเองอย่างถ้วนถี่ เพื่อที่จะได้วางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับอนาคตที่มุ่งหวังไว้


พื้นฐานการศึกษา

พิจารณาว่าจะศึกษาต่อในระดับใดให้เหมาะสมกับพื้นฐานการศึกษาที่มีอยู่ ดังนั้นจึงควรจะศึกษาข้อมูลและตัดสินใจว่าจะเข้าศึกษาในระดับใด พร้อมทั้งกำหนดสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาให้แน่นอนและชัดเจน โดยคำนึงถึงอาชีพการงาน และทิศทางในอนาคตของตนเอง


ความพร้อมทางด้านภาษา

เพราะภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการเรียน การสอนในประเทศจีนคือภาษาจีนกลาง ทั้งการอ่านตำรา การเขียน และการพูดก็ใช้ภาษาจีนทั้งสิ้น หลักสูตรที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ชีวิตในประเทศจีน จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาจีนเป็นพื้นฐานไว้ด้วย จึงควรเตรียมพร้อมในการศึกษาภาษาจีนไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ


ทุนทรัพย์

เป็นสิ่งที่ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองจะต้องใคร่ครวญ เพราะการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนนั้น ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีน รวมค่าที่พัก
- ค่าเล่าเรียนสำหรับเรียนภาษานั้น จะตกประมาณปีละ 80,000 - 130,000 บาท
- ค่าที่พัก เดือนละประมาณ 4,000 - 10,000 บาท
- อาหารและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จะตกประมาณเดือนละ 5,000 - 10,000 บาท
- นอกจากนั้นมีค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าสมัคร ค่าวีซ่าประมาณ 14,000 - 23,000 บาท

สรุป... ในการเรียน 1 ปี ควรจะต้องมีเงินประมาณ 2 - 3 แสนบาทเป็นอย่างน้อย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง และความประหยัดของนักเรียนด้วยเช่นกันค่ะ ถ้าอยู่ในปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว แน่นอนว่าค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักหรืออาหารก็จะแพงกว่า จังหวัดอื่น ๆ