University of International Business and Economic Banner

หลักสูตรปริญญาโท MBA บรรยายภาษาอังกฤษ (2 ปี)

INTERNATIONAL GRADUATE PROGRAM IN MBA


ประวัติโดยย่อ

          มหาวิทยาลัย UIBE มีชื่อย่อภาษาจีนว่า "จิงเม่า" เป็นสถาบันการศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศแห่งแรกของจีน และจัดเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจอันดับหนึ่งในปักกิ่ง โดยมีประวัติย้อนหลังไปในปี พ.ศ. 2494 เมื่อมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการค้าที่ตงซีจิวเทียว ย่านไชน่าทาวน์ กรุงปักกิ่ง โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการค้า และสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่เชียนมาชาง ย่านกูเหลา ต้าเจียเก่าในปี พ.ศ. 2495 ต่อมาได้มีการปรับโครงสร้างของสถาบันการศึกษาให้สูงขึ้นในปี พ.ศ. 2496 โดยคณะการค้าระหว่างประเทศประกอบด้วยสมาชิก 10 ท่านจากสถาบันกลางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์และสมาชิก 7 คณะจากสถาบันเศรษฐศาสตร์และการเงินเซี่ยงไฮ้ถูกย้ายไปที่สถาบันการศึกษาดังกล่าว ในปีเดียวกันนี้มีการเปลี่ยนชื่อสถาบันการศึกษาดังกล่าวไปเป็น สถาบันการศึกษาด้านการค้ากับต่างประเทศของปักกิ่ง
ในปี พ.ศ. 2497 มีการไปรวมกับแผนกการศึกษาและการค้าระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยเหยินเหมิน เพื่อตั้งเป็น สถาบันการค้าระหว่างประเทศของปักกิ่ง (BIFT)

ในปี พ.ศ. 2503 มีการย้ายสถานที่ตั้งของ BIFT ไปที่เชอตาวโกวแถบชานเมืองด้านตะวันตกของกรุงปักกิ่ง เป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2513 BIFT ก็ถูกปิด และได้เปิดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2516 ซึ่งมีสตูดิโอภาพยนตร์ปักกิ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วภายในบริเวณสถาบัน ในปี พ.ศ. 2527 BIFT ได้รับการยกระดับให้เป็นมหาวิทยาลัยโดยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ โดยมีการปรับโครงสร้างครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2543 โดยสถาบันการเงินและการธนาคารของจีนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ UIBE

นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้ง UIBE เป็นต้นมา UIBE จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์ที่มีมานานนี้ทำให้ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาของ UIBE มีเป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะตัว ตลอดระยะเวลา 52 ปีของประวัติความเป็นมานี้ UIBE มีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องในการผลักดันให้จีนได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลก และใช้ทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์นี้ให้นักศึกษาได้รับข้อได้เปรียบ ซึ่งมหาวิทยาลัยน้อยแห่งจะมีให้ได้

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยจิงเม่าได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 6 ของประเทศจีน ตามสถิติในปี 2004 เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ เช่น การตลาด การจัดการ การบัญชี ระบบเศรษฐกิจจีน เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 50 ท่าน ในสาขาวิชาต่างๆ

UIBE รับหน้าที่ในการสอนและวิจัยโครงการต่างๆ ให้กับโครงสร้างสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ :
- สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ และการค้าระหว่างประเทศ
The department of international students - สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ
- สถาบันบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
- สถาบันการศึกษาด้านกฎหมาย
- สถาบันการพัฒนาจีน-เยอรมัน
- สถาบันการศึกษาต่อเนื่อง
- สถาบันมนุษยศาสตร์และการบริหารชุมชน
- สถาบันการจัดการข้อมูล ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครเรียนกับ UIBE

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าเรียน 2,680 หยวน / หน่วยกิจ
(รวมหน่วยกิจตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิจ หรือ ประมาณ 128,640 หยวน)

2. ค่าที่พักประมาณ 50 - 80 หยวน / วัน / คน

หลักฐาน
การสมัคร
1. ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับจริง (Transcript) และ เอกสารรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว จำนวน 8 ใบ

3. สำเนาหนังสือเดินทาง (เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

4. ผลสอบ TOEFL 550 คะแนน ขึ้นไป สำหรับ paper based หรือ 213 คะแนน สำหรับ computer based หรือ 5.5 IELTS

5. เอกสารลงนามผู้ค้ำประกันหรือผู้ปกครอง (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ WLC) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ลงนามการค้ำประกัน

6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ

ระยะเวลาเรียน ใช้ระยะเวลา 1-2 ปี โดยใน 1 ปี แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1. กันยายน - ธันวาคม (เรียนประมาณ 14 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2. มกราคม - พฤษภาคม (เรียนประมาณ 18 สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 3. พฤษภาคม - กรกฎาคม (เรียนประมาณ 8 สัปดาห์)
วันเปิดเรียน 1. ต้นเดือนกันยายน - ธันวาคม
2. เดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนมิถุนายน
3. เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม
วันปิดรับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน สำหรับภาคกันยายน ของทุกปี
วันที่ 15 ธันวาคม สำหรับภาคกุมภาพันธ์ ของทุกปี
หากผู้สนใจต้องการสมัครแบบด่วน (หลังวันปิดรับสมัคร) ติดต่อ K.ชาญ โทร. 081-7035288

รายละเอียดการเรียน
นักศึกษาต้องเก็บหน่วยกิจให้ครบ 48 หน่วยกิจ จากวิชาบังคับ 24 หน่วยกิจ วิชาเลือก 13 หน่วยกิจ และ ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์สำหรับหลักสูตรนี้ หรือ นักศึกษาอาจเลือกทำวิทยานิพนธ์โดย คิดเทียบเท่า 6 หน่วยกิจในวิชาเลือก ซึ่งจะมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการทำ Course work ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 จากคะแนนเต็ม 100 จะได้รับการพิจารณาจบการศึกษาในหลักสูตร MBA


ความต้องการของหลักสูตร
นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรมหาบัณฑิตระดับนานาชาติ จะต้องเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้

Compulsory

courses


MBA501 * – Managerial Economics (3 credits)
Pre-requisites: Principles of Microeconomics

The emphasis is on the application of economic principles and techniques to business-decision-making problems including costs, prices, profits and competitive strategies, est.. Topics include goals and constraints that conmers and firms may face; using calculus to solve for an optimum solution; price detrmination; demand and supply curves; consumer and producer surplus as measures of market participants’ welfare; responsiveness of demand and supply to changes in the price of a good or service, the price of other goods and services and income; costs of production and firms’ short-run and long run decisions; equilibrium conditions for cost minimization and profit maximization; the principal-agent problem, different forms of market structure; pricing practices by the firms; and the role of the government in a market economy.


MBA502 * – Management and Organizational Behavior (3 credits)
Pre-requisites: None

Management and Organizational behavior, commonly as MOB, a mixture of Management and Organizational Behavior, is an interdisciplinary field dedicated to better understanding and managing people at work. This knowledge is essential for developing the managerial skills needed successful managers in today’s competitive environment. This course applies theories of successful management, individual behavior, group behavior, and organizational dynamics to solve a host of performance-based problems associated with organizational effectiveness. The objectives include: to understand managerial role and its context; to understand the causes of individual behavior, attitudes, and decision-making and use this knowledge to reinforce and change behavior at work; to develop skills in self management, small group and project management; to increase your personal awareness about your attitudes, styles, preferred working conditions, and interpersonal skills; to apply a framework for diagnosing the causes and consequences of group behavior; to apply a framework for diagnosing and improving organizational effectiveness.

Reference books:
1.George, JM. & Jones, GR. 2006(2007) Understanding and Managing Organizational Behavior, (4th ed.), Beijing: Prentie-Hall and Beijing University Press;

2. Stephen P. Robbins and Mary Coulter. (2005). Management (8th Ed.). Tsinghua University Press;

3. Robert Kreitner and Angelo Kinicki. (2008). Organizational Behavior (8th ed.). Burr Ridge, IL: McGraw-Hill/Irwin.


MBA503 * – Data Model and Decision-marking (3 credits)
Pre-requisites: None

Quantitative analysis is the scientific approach to managerial decision making, which have been applied successfully to an increasingly wide variety of complex problems in business, government, health care, education, and many other areas. This course provides you with the skills to apply the techniques of quantitative analysis in all kinds of organizational decision-making situations. You will study defining the problem, developing a model, acquiring input data, developing a solution, testing the solution, analyzing the results, and implementing the results. You may also meet some useful models such as decision-model, planning-model, and network-model.

Reference books:
Robert T. Clemen and Terence Reilly, “Making Hard Decisions with Decision Tools”, 2nd edition, Duxbury Press, 2001.

Wayne L. Winston, “Operations Research-Applications and Algorithms”, 4th edition, Duxbury Press, 2004.

Barry Render, “Quantitative Analysis for Management”, 9th edition, Prentice Hall, 2005.


MBA504 * – Financial Accounting (3 credits)
Pre-requisites: None

The focus of this course is on accounting concepts, principles, and analyses. Its major emphasis is the preparation, analysis, and use of financial statement information for management decisions. While considerable importance is placed on evaluation, interpretation, and use of accounting data for decision-making, the fundamentals of accounting measurement and disclosure are stressed. This entails a focus on current reporting requirements with consideration of their strengths and weaknesses. Such knowledge will enable you to participate in and manage the important accounting and reporting activities of a company.


MBA505 * – Marketing Management (3 credits)
Pre-requisites: None

Marketing Management is one of the core functions in every company, which requires knowledge, skills and experience. Marketing Management focuses on formulating and implementing marketing management strategies and policies, a task undertaken in most companies at the strategic business unit level. The course will provide a systematic framework for understanding marketing management and strategy.


MBA506 * – Corporate Finance (3 credits)
Pre-requisites: Economics, Financial Accounting and Basic Statistics

Corporate finance is all about managing for value creation and measuring the value created by a business proposal. The objective of the course is to help students develop a solid understanding of the theory and practice of corporate finance. Course coverage includes risk and return analysis, stock and bond valuations, capital budgeting decisions, investment theories, capital structure decision, dividend policy and working capital management, with an emphasis on developing analytical skills for the investment process. A good knowledge of the topics in this course is important for anyone thinking of a career in investment banking, consulting, and corporate management.

Required Textbook:
Corporate Finance, Ross, Westerfield and Jaffe, McGraw-Hill, 6th Edition, 2006


MBA507 * – Strategy Management (3 credits)
Pre-requisites: None

This course aims to teach the basic concepts, tools and theories underlying global strategic management. The emphasis of this course is on developing a general understanding of global strategy. The course emphasizes application of academic knowledge to real world situations through the use of lecture and case studies. To help students better understand China’s business strategy, guest speakers as well as site trip will be arranged. By the end of the course, students should have a general understanding of global business strategies with insights on how companies compete and cooperate to gain and sustain in a competitive global market.

Required Textbook:
Global Strategy. 1st Edition. Mike W. Peng, Thomson, 2006


MBA508 * – Human Resource Management (2 credits)
Pre-requisites: None

This is a two-credit elective course designed for graduate students majoring in international management. Unlike other business courses that concentrate narrowly on a particular function or piece of the business - accounting, finance, marketing, production, human resources, or information systems, international business management is a comprehensive course which cuts across the whole spectrum of business and management. The centre of attention is the globalization of an enterprise - the industry and international environment in which it operates, the social and cross-cultural differences among countries, the characteristics of globalization trend, the motivation for and the modes of entry into foreign markets, the value chain positioning and strategic modifications such as integration and outsourcing along the globalized industries, and the strategies of international operations, etc.

The international business management process helps enterprise managers identify what they intend to achieve and how they will accomplish their internationalization objectives. The magnitude of this challenge is greater today than historically, as the globalization continuously pressures firms to become more competitive internationally. Students of this course, therefore, are expected to familiarize themselves with the global competitive environment and to learn how to deal with such unpredictable environmental changes. In the process of this course, students should understand various issues involved in international business such as imports and exports, licensing, franchising, and foreign direct investment, to name just a few, and master the methods and skills in formulating and executing strategies for international operations in the global context.

Required Textbook:
Global Business Today, by Charles W. L. Hill, China Machine Press, 5th Edition, 2008.


MBA509 * – Operations Management (3 credits)
Pre-requisites: None

This course will focus on the understanding of operations in production and service processes. As goods and services are produced and distributed, they move through a set of inter-related operations or processes. The design of these operations for strategic advantage, investments in improving their efficacy, and controlling these operations to meet performance objectives is the domain of Operations Management.? Taking the process view of the firm we will examine, using case studies, readings and models, a variety of industrial applications. By studying how the manager can improve the efficacy of processes, we will develop a unifying theme to the subject.? There are four main themes: Process Analysis, Quality Management, Managing Manufacturing Process, and Inventory Management. By the end of the course, important levers for managing business processes and supply chains will have been identified. Analytical tools for improving processes and making inventory decisions will be provided.

Reference books:
1.Operations Management for Competitive Advantage, by Chase et al., 11th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007.

2.The Goal: A Process of On-going Improvement by Goldratt and Cox, Second Revised Edition, North River Press, Inc., 1992


MBA522 * - Business Research (2 credits)
Pre-requisites: None

Business Research is the primary tool for exploring new opportunities in the marketplace. Emphasis will be on how to: (1) specify information needs and design a research study to meet those needs; (2) collect, analyze and use Business Research data to make effective marketing decisions; (3) communicate the research findings and their implications to various publics.


Elective courses Module 1

Management

&

Organization

MBA510 (2 credits):

Human Resource Management
Pre-requisites: MOB

This course is designed for MBA students as a specific version of Human Resource Management. Emphasis will be placed on the core areas of Human resources such as strategic roles of HRM, recruitment & selection, performance management, training & development, compensation & benefit, international HRM, etc. Major themes of the presentation will be the partnership of human resource and line functions in the management of people and the strategic importance of human resources to the firm. Module contents include: Strategic HRM, Recruitment and Placement, Training and Developing Employees, Performance Management and Career Management, Compensation and Benefit, Employee Relations, and Managing Global Human Resources.

Reference books: 1. Human Resource Management, 10/E by Gary Dessler Prentice Hall, 2005 and TSINGHUA UNIVERSITY PRESS 2008;

2. Framework for Human Resource Management, 3/E by Gary Dessler Prentice H


MBA511 (2 credits):

Business Risk Management
Pre-requisites: None

In meanwhile when business students are trained to be general managers they need a general framework for thinking about the effects of risk and a broad knowledge of risk management and insurance. Corporate can sustain losses arising from different types of risks, including operating, credit, financial, and hazard (accidental) risk. The various types of risk are discussed in this course, which further provides students with a broad perspective of risk management that, while emphasizing traditional risk management and insurance, introduces innovative types of risk management technology. This course also discusses sources of funds for financing losses arising from hazard risk and other types of risks.


MBA512 (2 credits):

Business Negotiation
Pre-requisites: MOB

This course provides the understanding, analyzing, and using the key processes and sub-processes of negotiating in a broad range of business situations to optimize participants' negotiating effectiveness.


MBA513 (2 credits):

Cross-cultural Management
Pre-requisites: None

Cross Cultural management is a collaborative course which examines the constitution of effective management across cultures. It examines organizational and individual behaviors, structures and management practices in multinationals and in business situations involving cross cultural interactions, equipping students with the practical skills to manage effectively in multinational firms.


MBA514 (2 credits):

Managerial Communication
Pre-requisites: None

In order to provide a solid communication foundation for successful leadership, the focus of the course will be on managerial communication theory, and on presentation and writing skills. These will include (but are not limited to) analysis of audience needs and interests, persuasion, presentation of business cases, and the writing of readable, professional, and effective business documents. The final team project, the Integrated Company Analysis, draws on the content areas of all core courses in the first semester of the MBA program and is intended to better equip students for communication challenges in 21st century organizations.


MBA515 (2 credits):

Entrepreneurship
Pre-requisites: None

Entrepreneurs are known to live in the future. While the future is not certain, it is predictable, thus it forces and allows entrepreneurs to stay on the top of the game—to be agents of change. This Entrepreneurship course helps future entrepreneurs to stand in the front of change and understand the myths of business success. The course provides insights into contemporary theoretical and practical developments in the area of entrepreneurship, it takes a development-oriented attitude towards business activities, and it gives students a sense of personal responsibility in preparation for further studies and career development. The course is composed of three sections: the first section presents a road map to initiating entrepreneurial ventures; the second section discusses the management of growth and development of entrepreneurial ventures, and the third section introduces entrepreneurship in a global context.

Required Textbook:
1) Kuratko, D. K. & Hodgetts, R. M. (2004). Entrepreneurship: Theory, Process and Practice (创业学:理论、流程与实践),清华大学出版社; 2) Wickham, P. A. (2006). Strategic Entrepreneurship (Fourth Edition), Financial Times/ Prentice Hall.2

The course literature includes two text books and some complimentary handouts.


MBA516 (1 credit):

Business Simulation Game
Pre-requisites: None

This course provides the students an opportunity to practice what they learnt from previous management classes through a well-developed simulation software. The simulation is a powerful hands-on exercise for conveying the challenge of managing a business in the 21st century. The elements of this course cut across many different areas of company operations. The exercises can help students integrate a lot of material, look at specific functional decisions from the standpoint of the company as a whole, and see the importance of thinking strategically about a company’s competitive position and future prospects. Through the Business Simulation Game, the students will learn an enormous amount from working with the numbers, exploring options, and trying to unite production, marketing, finance, and human resource decisions into a coherent strategy.

Reference books:

Thompson Jr., A.A., and Stappenbeck, G.J., “The business strategy game: A global industry simulation”, seven edition, Mc GrawHill

Module 2

Finance &

Accounting


MBA517 (2 credits):

Managerial Accounting
Pre-requisites: Financial Accounting

This course provides a comprehensive, graduate level exploration of managerial accounting. The course focuses on the use of accounting data in the management of an organization. Naturally, what accounting data are interesting and how they might be used depend on what the manager is seeking to accomplish and what other information is available.


MBA518 (2 credits):

Financial Statement Analysis
Pre-requisites: It is assumed that all students have a basic knowledge of accounting principles.

The course is designed to provide you with advanced conceptual background and analytical tools necessary to evaluate financial statements issued by publicly held enterprises. It focuses on understanding the uses and the limitation of both the financial statements and the traditional and nontraditional methods used in analyzing them.

We will discuss the financial statements, the accounting disclosure rules, the differential effects of alternative accounting principals, and the interpretation of financial information. Students’ motivation and skill development will be enhanced by using problems and cases for actual companies.

You will ultimately be better able to make judgments about the cash flows, earnings quality, hidden assets and liabilities, and the overall performance of the enterprise.

Required Textbook:
Understanding financial statements, by Lyn M. Fraser and Aileen Ormiston, Peking University Press, the 2nd edition, 2004.

Financial Statement Analysis, by John J. Wild, K. R. Subramanyam and Robert F. Halsey, Peking University Press, the 1st edition, 2006.


MBA519 (2 credits):

Investment
Pre-requisites: Corporate Finance

This course is mainly concerned with the characteristics and analysis of individual securities, as well as the theory and practice of optimally combining securities into portfolio. After a basic introduction to the investment environment and financial markets, we will begin with a detailed discussion of common stock valuation and fixed-income security valuation. Here we first discuss traditional methods for the valuation of common stock, the characteristics and role of dividends and earnings, and some recent developments in earnings-based equity valuation. We then introduce the methods for the valuation of fixed-income security. The next part of this course covers the investment strategy in the currency markets and related valuation.

The course requires students to use simulation software for practice.

Reference books:
Investments by William F. Sharpe, Gordon J. Alexander and Jeffery v. Bailey, Printice Hall Publishers 2002

Fundamentals of Investment Management by Geoffrey a. Hirt and Stanley B. Block, Irwin/McGraw-Hill 1999


MBA520 (2 credits):

Taxation
Pre-requisites: Financial Accounting

This course is an in-depth study of the fundamental principles involved in international taxation, including a study of the tax effects resulting from formation, operation, and liquidation of a corporation, providing an introduction to the knowledge on International Taxation, such as Double Taxation, Tax Jurisdiction, International Shelter, and Taxation Evasion etc.

Module 3

Marketing


MBA521 (2credits):

Consumer Behavior in China
Pre-requisites: None

Consumer behavior has become an increasingly important part of marketing. A primary purpose of this course is to provide the students with a usable, managerial understanding of consumer behavior in China, which might be helpful to them in their future careers in marketing management, sales, or advertising in China. Therefore, it is highly necessary for business students to understand why and how Chinese consumers make their purchase decisions. The objective of this course is to not only introduce basic principles of the discipline, but also help them make more effective marketing strategies in China.


MBA523 (2credits):

Service Marketing
Pre-requisites: None

Planning and implementing the marketing strategy for service products requires a different sort of approach, which is different from the traditional goods marketing. The objective of this course is to acquaint the students to the uniqueness of the services characteristics and its marketing implications. The intent of the course is to discuss, measure and analyze several facets in the area of services marketing essential for the success of a service sector firm.

Module 4

Operations

Management


MBA524 (2 credits):

Project Management
Pre-requisites: None

Project is a complex, non-routine, one-time effort limited by time, budget, resources, and performance specifications designed to meet customer needs. Project Management is an activity in application of acknowledge, skills, tools and technique for a particular activity to meet a specific requirement or goal. This course overviews, describes and explains the concepts, principles, techniques, functions of managers, project management process, risk control and analysis, efficient leadership and Team, performance and evaluation, and strategy of organizations. It is therefore relevant to private and public sector managers, governmental administration, international agency administrators and professionals.? Students will find themselves in competitive position through seeking to acquire greater insight into the key issues and problems, as well as Strategy and effective operations in project management.

Reference books:

Project Management: Managerial Process; Clifford F. Gray and Erik W. Larson; Third edition, 2006; McGraw-Hill companies, NY.


MBA525 (2 credits):

Supply Chain Management
Pre-requisite: None

This course provides students with a general knowledge on supply chain management. It introduces advanced logistics and supply chain tools and strategies used in the industry, as well as some topics on Chinese logistics. The main topics include: logistics network configuration, inventory management and risk pooling, bullwhip effects and information value, supply chain integration, outsourcing and procurement, international issues in supply chain management, Evolution of Chinese logistics industry, logistics market in China.

Reference books:

1.Simchi –Levi S., Kaminsky P. and Simchi-Levi E. (2003) Designing and managing the supply chain: concepts, strategies and case studies, McGraw-Hill (ISBN: 0071232052)

2.Brewer A.M., Button K.J. and Hensher D.A. (2004), Handbook of Logistics and Supply-Chain Management, Elsevier Science, Amsterdam.

Module 5

Business

Environment


MBA526 (2 credits):

International Trade Practices
Pre-requisites: None

International Trade Management deals with the professional handling of international trade, from negotiating trade deals to expediting transactions. The objective of the course is to provide a guideline and framework for students to understand import and export business. The main part of the course will cover the best practice and norms of international trade from both business and legal perspective. International trading customs and practices will be discussed. Emphasis is contractual arrangements in international trade including rights and obligations of the parties concerned and execution of contracts. Chinese government’s regulations on international trade will also be covered.

Reference books:
There is no required textbook for the course. However, the following book is very helpful: Amy Zuckerman and David Biederman, Exporting and Importing: Negotiating Global Markets, American Management Association, 1998. Electronic and paper version readings will be delivered in class.


MBA527 (1 credit):

Global Environment for Business
Pre-requisites: None

This course is intended to provide an opportunity to understand the complexity of global environment of business, and make an attempt to systematically examine the broad dynamics of the international environmental factors that would potentially influence business activities of the firm, including demographic trends, economic development, natural and resource concerns, political landscape, and cultural diversity.


MBA541(2 Credits):

Global Strategy

Module 6

China -

Focused


MBA528 (2 credits):

Business Practice in China
Pre-requisites: None

Several topics related to doing business in China are discussed in the course, including Chinese business environment, market entry strategy, distribution and sourcing in China, negotiating with Chinese businessmen, franchising in China, Chinese anthropology and cross-cultural communication.


MBA529 (1 credit):

Accounting Practice in China
Pre-requisites: Financial Accounting

Credit: 1

This course provides a comprehensive coverage of the regulatory framework of financial reporting in the Chinese Mainland, focusing on the sectors of public ownership, foreign investments and listed companies. The development of auditing standards, the harmonization of the Chinese accounting standards and the international accounting standards, the issues on corporate governance. A comparative approach is adopted when analyzing the financial regulatory framework in the Chinese Mainland to facilitate the comparison with international practices.


MBA530 (1 credit):

Marketing in China
Pre-requisites: None

Marketing in China is both similar to and very different from marketing done elsewhere. Culture plays a major role, though how large will be one of the areas that will be explored in this course. The rise and role of the internet, the special part played by branding strategies, the role of consumer research, and the ways in which managers and consumers react to various marketing efforts will all be addressed in this course. These and other marketing issues will be illustrated and examined using cases that are derived from experiences and operations in China. The purpose is to provide a brief overview for China’s current marketing strategy. The course is integrative in approach, combining the content of marketing theories with marketing practices in China.

Required Textbook:
1. Cateora, Philip and Graham, John, International Marketing, 13th Edition McGraw-Hill

2. Supplemental Materials distributed in class.


MBA531 (1 credit):

HRM in China
Pre-requisites: None

This course explores different aspects of Human Resources Management (HRM) in China's changing environment. Participants will analyze both Western and Chinese management practices and their relevance to running a business in China today. In past years, the course has benefited from the participation of both Chinese and expatriate managers jointly examining HRM in a Chinese context.


MBA532 (1 credit):

Leadership in China
Pre-requisites: None

This course serves as an introduction to selected aspects of human behavior in organizations in China. In this course, leadership, motivation, teams, creativity, human resource management, decision making and problem solving, conflict management, and power and politics will be emphasized. Many of the concepts deal with China’s social interaction and interpersonal behavior. Typically, the view of the manager, and how the manager influences others through leadership and teamwork in China will be discussed.


MBA533 (1 credit):

Business-Government Relationship in China
Pre-requisites: None

This course focuses on the logic of political-economic-business relations in China. The point of view is that of the manager who must interact with various levels of government in his/her position. Specific tools of analysis are discussed that assist managers in understanding and working with aspects of public policy which interface with their private sector decisions.

Government in its various forms establishes the conditions within which business must function. This course is designed to introduce the international MBA students to the unique elements of public management and to provide them with an understanding of how to manage the business/government relationship in China.


MBA534 (1 credit):

Business Legal Environment in China
Pre-requisites: None

This course emphasizes on China’s international economic law, financial law insurance and relevant market regulations and rules, providing practical information and knowledge about China business legal environment. As the principal part of the market, the external legal environment in China that enterprises face will be discussed, such as how to sign contract, how to apply for patent and brand, how to litigate effectively in China etc.


MBA535 (1 credit):

Mass Media and Public Relations
Pre-requisites: None

Understand the relationship between the goals and objectives organizations and the media – a key to success for any public relations initiative. The course develops a mix of theoretical and practical skills, from media relations to global promotional strategies. PR is taught within a corporate and marketing communications context. A key feature is the opportunity for simulated professional practice. In addition to a work placement, you are offered numerous client-based projects to produce real-time proposals. These activities prepare you for the workplace and provide you with a portfolio of work that demonstrates the potential to enter directly into this dynamic and growing sector.


MBA536 (1 credit):

China’s Capital Market
Pre-requisites: None

The objective of this course is to provide a deep understanding of China capital markets under an integrated framework. The course will emphasize on intuition and insight as well as rigorous analytical analysis in order to foster students' interest in both financial theory and its practical applications.

The course is more about asset allocation than security selection. The materials to be covered include financial markets, portfolio theory and its applications, equity/fixed-income/derivative security valuation. Some of the sessions will be co-taught with some industry people and regulators so it will have more China focus.


MBA537 (1 credit):

Introduction to China’s Foreign Trade Policy
Pre-requisites: None

Introduction to China’s Trade Policy and Foreign Direct Investment Policy reviews China’s trade and FDI policy changes in the last three decades. It focuses on China’s structural and institutional changes in the context of globalization and market-oriented reform. The objective of this course is to help students from different countries and with diverse background to develop a framework of modern economic thinking to assess the policy changes in China’s trade and FDI and their implications for local and global economies. The emphasis will be the analysis and assesment of China’s current regulations on trade and FDI.

Reference books:
There is no required textbook for the course. Electronic and paper version readings will be delivered in class.

Module 7

Culture

&

Others


MBA538 (1 credit):

Business and Chinese Traditional Culture
Pre-requisites: None

This course aims to analyzing the relationship between traditional culture and business issues in China from historical point of view. Both Chinese people behavioral patterns and current affairs will be dealt with.


MBA539 (1 credit):

Business Chinese
Pre-requisites: None

Business Chinese is a language course for students interested in international business and seeking a more in-depth perspective on contemporary Chinese business communications. It is aimed to enhance students' Chinese skills in everyday business situations and to promote their understanding of the business environments and culture in the contemporary China. We provide three levels of Business Chinese course.

(Beginner, Intermediate, Advanced)


MBA540 (1 credit):

Physical Education


ใบสมัคร Download ที่นี่

ขอแนะนำหลักสูตร

International Graduate program in Applied Economics
หลักสูตรปริญญาโท การค้าระหว่างประเทศ (IGPAE)

International Graduate program in International Business (IGPIB)

International Development (ID)ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055