Beijing Language and Culture University ( BLCU ) Banner

สถานที่ตั้งของสถาบัน: เมืองปักกิ่ง (Beijing)


ประวัติโดยย่อ

Beijing Language and Culture University ( BLCU ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1962 เป็นมหาวิทยาลัย แห่งเดียวในประเทศจีน ที่ให้ความสำคัญในการอุทิตตน ภายใต้เงื่อนไขที่จะให้การศึกษา และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มี 7 วิทยาลัย 3 ภาควิชา ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 หลักสูตร และปริญญาเอก 2 หลักสูตร ผลิตครูผู้สอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติให้แก่สถาบันต่างๆ

 1. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะยาว
  1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยแต่ละภาคการศึกษาใช้ระยะเวลาประมาณ 18-20 สัปดาห์

  ช่วงเปิด-ปิดภาคเรียน ต้นเดือนกันยายน - มกราคมปีถัดไป และ ต้นเดือนมีนาคม - กรกฎาคม

  การจัดชั้นเรียน หลักสูตรระยะยาวแบ่งตามระดับตั้งแต่ระดับที่ไม่มีพื้นฐาน ไปจนถึงระดับชั้นต้น - กลาง - สูง นักเรียนที่สมัครเรียนระยะยาวจะมีการสอบเพื่อจัดให้อยู่ชั้นเรียนระดับต่างๆ

  ตารางและเนื้อหาการเรียน เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์ ช่วงเช้าเรียนภาษาจีนเพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมจีน วาดพู่กันจีน ไทเก็ก ฯลฯ

 2. หลักสูตรภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระยะสั้น 4-8 สัปดาห์
  หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 4-8 สัปดาห์ เปิดเรียนประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ธันวาคม-มกราคม ของทุกปี ช่วงเช้าเรียนภาษาจีน และช่วงบ่ายเรียนวิชาเลือก เช่น วัฒนธรรมจีน วาดภาพจีน ไทเก๊ก กังฟู เป็นต้น


A beautiful campus The library

ตารางเรียน และค่าใช้จ่าย

หลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว ต่อปี USD 2,800
ปริญญาตรี USD 2,800
ปริญญาโท USD 2,800

ค่าที่พัก

ห้องพักมีหลายประเภท ห้องคู่ USD 4.5 - 12 / วัน / คน

ช่วงเวลายื่นเอกสารการรับสมัคร

** ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมกันยายน

** ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมมีนาคม


ผู้สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสำนักงานตัวแทนได้ที่

WLC ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน (Thailand)
37/3-4  ซอยเพชรบุรี 17 (ตรงข้ามห้างพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า)
ถนนเพรชบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. (02) 255-4084-5 , Fax: (02) 255-5055