สุภาษิตจีน: คำคมจีน

" ความยิ่งใหญ่ของอุดมการณ์ มิได้อยู่ที่การชนะผู้อื่น แต่อยู่ที่การชนะตัวเอง "" ผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้า

ผู้ไร้ความตั้งมั่น ฟ้าย่อมชนะคน "" ผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุ "" ทะเลรองรับแม่น้ำร้อยสายได้ จึงกว้างใหญ่ไพศาล

บุคคลผู้สูงส่ง เข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหา "" ผู้ที่ขาดคุณธรรม ย่อมไม่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่

ผู้ที่ขาดความรู้ ย่อมไม่มีสายตาอันกว้างไกล "" จิตมั่น ความชั่วร้ายทั้งปวงย่อมไม่อุบัติ

จิตสงบ จักไม่สนใจเรื่องทั้งปวง

ผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ จักไม่ยุติกลางคัน "" การสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเรื่องลำบาก

การธำรงไว้ซึ่งความสำเร็จยิ่งลำบาก

แต่ผู้ที่รู้ว่าลำบากจักไม่ลำบาก "*** ผู้ที่คัดลอกข้อความในส่วนสุภาษิตจีนนี้ ช่วยให้เครดิตเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับ ***