มณฑลอันฮุย | Anhui


เมืองเอก เหอเฝย ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 570 กิโลเมตร ความกว้างจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 450 กิโลเมตร พื้นที่ราว 139,000 ตร.กม.

ภูมิประเทศ

มีแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอ ไหลผ่ากลางพื้นที่มณฑลจากตะวันออกไปตะวันตก ทำให้ทั้งมณฑลถูกแบ่งออกเป็นเขตธรรมชาติใหญ่ 3 เขต ได้แก่ หวยเป่ย เจียงหวยและเจียงหนัน ทางเหนือของแม่น้ำหวยเหอ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ ตอนกลางระหว่างแม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำหวยเหอเป็นพื้นที่ภูเขาที่ซับซ้อน ทางใต้เป็นเทือกเขาและเนินเขาเตี้ยๆ

ภูมิอากาศ

อยู่ในเขตอบอุ่นกึ่งเขตร้อนชื้นแถบอาเซีย มี 4 ฤดู ภูมิอากาศในเขตต่างๆ มีความแตกต่างกันมาก อากาศเปลี่ยนแปลงเร็ว อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี 14-17 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงมาก จึงมักมีภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นเสมอ เฉลี่ยปีละ 800-1,800 มิลลิลิตร

ประชากร

มีประชากร 61.52 ล้านคน เป็นเกษตรกร 49.86 ล้านคน เมื่อปลายปี 2000 สำรวจพบว่า ประชากรที่มีภูมิลำเนาอยู่ในมณฑลเป็น 59.86 ล้านคน ชนชาติต่างๆ 52 ชนชาติ โดยมีประชากรชาวฮั่น 59.48 ล้านคน เป็น 99.37% ของประชากรทั้งมณฑล นอกจากนั้นเป็นชนชาติมุสลิม มองโกล แมนจู จ้วง เป็นต้น

เศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( ปี 2001 ) เท่ากับ 329,010 ล้านหยวน รายได้ภาคการคลังรวม 30,950 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.6% สัดส่วนจีดีพีการผลิตในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเป็น 22.9 : 43.0 : 34.1 มูลค่าเติบโตทางอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 119,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.9%

ทรัพยากร

เป็นแหล่งพันธุ์พืชที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชที่เป็นไม้ยืนต้นกว่า 1,300 ชนิด สัตว์มีประมาณ 500 ชนิด ในนั้นมี 54 ชนิด เป็นสัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษ เช่นจระเข้แห่งแม่น้ำแยงซี

ทรัพยากรแร่ธาตุที่พบแล้วมีถึง 130 ชนิด ในนั้นมี 67 ชนิด ได้มีการสำรวจปริมาณแล้ว และที่ได้นำมาใช้ประโยชน์มี 49 ชนิด โดย มี 38 ชนิดที่ปริมาณสะสมอยู่ใน 1 ใน 10 อันดับของประเทศ เช่น ถ่านหิน ทองแดง เหล็ก กำมะถัน เป็นต้น มีปริมาณสะสมอยู่ในอันดับต้นๆของเขตตะวันออกและของประเทศ

อุตสาหกรรม

มีการทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ปูนซีเมนต์ กำมะถัน เป็นต้น เป็นฐานของการผลิตอุตสาหกรรมประเภทวัสดุก่อสร้าง และแหล่งผลิตพลังงานสำคัญทางตะวันออกของจีน

ปัจจุบัน มณฑลอันฮุยได้ก่อรูปการผลิตแบบอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สุรา บุหรี่ และเคมีภัณฑ์เป็นแกนหลัก

มหาวิทยาลัยในเมืองอันฮุย

Anhui University