Kunming SUMMER CAMP '46 | คุนหมิง ซัมเมอร์ แคมป์
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน WLC และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมจัด
โครงการภาษาและวัฒนธรรม ณ คุนหมิง ประเทศจีน
วันที่ 9-22 มีนาคม 2546
หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น