SUMMER CAMP '51 ณ มหาวิทยาลัย Beijing Union University
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โครงการภาษา วัฒนธรรม และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีนาคม 2551


หมายเหตุ : การจัดอันดับภาพส่งตรงจากปักกิ่ง สถานที่จริง ณ ช่วงระยะเวลานั้น