Scholarship 2017โครงการมอบทุนการศึกษาต่อประเทศจีน

เริ่มสมัครสอบชิงทุนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 17 มีนาคม 2560

ป.ตรี - ป.โท ประจำปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน 120 ทุน

มูลค่าทุนละ 300,000 - 400,000 บาท

แบบเหมาจ่ายเพียง 89,000 บาท

ประเภทของทุน

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2-3 ปี จำนวน 120 ทุน ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า ส่วนที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

หมายเหตุ ค่าที่พัก เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 15,000 - 20,000 บาท (4,000 หยวน) รายเดือน เดือนละ 6,000 – 10,000 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่มอบทุนการศึกษา

1. Nanjing University of Information Science & Technology

2. Nanjing University of Finance & Economics

3. Yancheng Teachers University

4. China Pharmaceutical University

5. Nanjing University of Science and Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

2. สัญชาติไทย

3. ปริญญาตรี

- ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 (ศิลป์-ภาษาจีน) หรือผู้มีความรู้ภาษาจีน (อ่านออกเขียนได้)

4. ปริญญาโท

- ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

5. สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบศิลป์-ภาษาจีน ต้องยื่นเอกสารผลสอบ HSK ระดับ 4 ( หากไม่มีผลสอบต้องเข้าศึกษาหลักสูตรภาษา 1 ปี ก่อนเข้าปริญญาตรี )

เอกสารการสมัคร

1. รูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้าหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ

4. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 250 บาท


ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ , ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่

2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ WLC หรือส่งไปรษณีย์ ( ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.wlc2china.com )

3. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายพื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า 2 นิ้ว 2 ใบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรนักศึกษา

ส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านทาง ชื่อบัญชี นางสาวนภา ธีระธนานนท์ เลขที่บัญชี 009 – 1 – 14750 – 5

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน ( พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุลและเบอร์ติดต่อกลับ ) มาที่ อีเมล wlcchina1@gmail.com หรือ โทรสาร ( Fax ) หมายเลข 0-2255-5055

5. รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (ทางศูนย์ฯจะส่งให้ทางอีเมล์)

หลักฐานที่นำมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

3. ปากกาน้ำเงิน และน้ำยาลบคำผิด

จำนวนผู้สมัคร : จำนวน 600 คน

กำหนดวันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เริ่มเวลา 8.30 – 12.30 น.

( กรุณาถึงสนามสอบก่อนอย่างน้อย 20 นาที )

สถานที่จัดสอบ : อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันประกาศผล : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10:00 น. ตรวจรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์

www.wlc2china.com

ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบวัดระดับความรู้ทั่วไป โดยเขียนเรียงความภาษาไทยและภาษาจีนตามหัวข้อที่กำหนด 2 หัวข้อ

เกณฑ์การคัดเลือก : ตัดสินจากผลคะแนนของผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับ

วันรายงานตัว : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน WLC

พร้อมชำระค่ามัดจำ 30,000 บาท (ชำระผ่านทางบัญชีธนาคารเท่านั้น )

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้ได้รับทุนไม่สามารถทำการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น

2. ผู้ได้รับทุนต้องเข้าทำการศึกษาตามสถาบันกำหนด ปีการศึกษา 2017 ภาคกันยายน

3. ผู้ได้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

4. ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ได้ถือว่าสละสิทธิ์


** หมายเหตุ

กรณีมาสมัครด้วยตนเอง เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลาทำการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น. เท่านั้น

หรือส่งเอกสารพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ ตึก WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน

เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี 17 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2255-4084-5, 086-3077574 เว็บไซต์ www.wlc2china.com